Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3

Predpisi, na katere predpis vpliva