Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke (uradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva