Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtne cone I6/c Stransko Polje Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva