Odlok o spremembi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva