Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, sprememba 2004

Predpisi, na katere predpis vpliva