Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občina Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva