Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Predpisi, na katere predpis vpliva