Sklep o spremembi sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture (9/1996)

Predpisi, na katere predpis vpliva