Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziromma dela plač funkcionarjev Občine Ivančna Gorica, nagradah in sejninah predstavnikov in članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Ivančna Gorica ter o povračilnih stroškov

Predpisi, na katere predpis vpliva