Sklep o spremembi Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture

Predpisi, na katere predpis vpliva