Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva