Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 650/6 in 650/14 obe k.o. 1818 – Podboršt