Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 49/48 k.o. 1822 - Muljava