Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 774/2 in 774/4 obe k.o. 1808 – Male Dole