Sklep o podelitvi pooblastila za soglasje k aktom o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ivančna Gorica za obdobje mandata občinskega sveta Občine Ivančna Gorica 2022-2026