Sklep o podelitvi pooblastila za podajo ali zavrnitev soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih zavodov za obdobje mandata Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica 2022-2026