Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2021/2022