Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti