Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami