Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije