Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična