Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica