Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Veliko Globoko