Sklep o brezplačnem prenosu lastništva zemljišča, par. št. 7/9, vl. št. 394 v k.o. Zagradec