Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju članice Sveta Občine Ivančna gorica za preventivo in vzgojo v cestnem prometu