Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (parc.št. 903)