Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (parc.št. 1603/3)