Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (parc.št. 2243)