Sklep o spremembi sklepa o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila