Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica