Sklep o soglasju k cenam programov in plačilom staršev v Vzgojnovarstvenem zavodu "Kekec" Grosuplje