Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Ivančna Gorica in družbenega plana Občine Ivančna Gorica za obdobje 1986 do 1990, dopolnjenega 1989 in 1993