Sklep o prenehanju mandata članici občinskega sveta Občine Ivančna Gorica