V Radohovi vasi poteka obnova podpornega zidu

12. 6. 2017 48