Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena