Sklep o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti