Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti