Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zagradec – Dečja vas