Izpostavljamo

Oddelek za upravno pravne, družbene in gospodarske zadeve

Vodja oddelka: Danijela Pirman

Telefon: 01/78-12-100
E-pošta: danijela.pirman@ivancna-gorica.si

Oddelek pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja, zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine.

Oddelek za upravno pravne, družbene in gospodarske zadeve:
 • opravlja pravno svetovalne naloge za organe občine in občinsko upravo,
 • izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
 • sodeluje oziroma spremlja delo inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
 • opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino,
 • skrbi za pripravo in arhiviranje zapisnikov občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine,
 • skrbi za pridobitev in pripravo odgovorov na vprašanja svetnikov in občanov,
 • organizira in izvaja strokovna in administrativna opravila za izvajanje nalog ožjih delov lokalne skupnosti,
 • spremlja delo krajevnih skupnosti in skrbi za njihovo zakonito delovanje,
 • organizira informacijski sistem s področja dela ožjih delov lokalne skupnosti,
 • koordinira delo ožjih delov lokalne skupnosti na področju urejanja okolja,
 • pripravlja in usklajuje programe na področju družbenih dejavnosti,
 • skrbi za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine v zavodih oziroma drugih organizacijskih oblikah na področju družbenih dejavnosti,
 • opravlja naloge v zvezi z delovanjem javnih zavodov,
 • spremlja delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev v skladu z občinskimi akti,
 • izvaja naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja odraslih in na področju starejših oseb,
 • izvaja naloge s socialnega področja (regresiranja oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči in enkratne in izredne občinske denarne pomoči),
 • usklajuje in vodi dejavnosti s področja javnih del,
 • vodi register stanovanj ter izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine,
 • spremlja stanovanjsko problematiko v občini in izvaja subvencioniranje stanarin,
 • izvaja naloge pri zagotavljanju prevoza osnovnošolcev in ugotavlja upravičenost do brezplačnih prevozov osnovnošolcev,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje ljubiteljske in profesionalne kulture,
 • izvaja naloge s področja naravne in kulturne dediščine,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalne dejavnosti mladih,
 • zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa mladih,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje interesne in redne športne vadbe,
 • skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov, skrbi za izvajanje nalog mrliško ogledne službe, deratizacij, skrbi za programe za promocijo zdravja in preventive,
 • vodi in spremlja koncesije s svojega delovnega področja,
 • opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj gospodarstva, razvojem in pospeševanjem malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti,
 • opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva in razvoja podeželja,
 • vodi javne razpise za dodeljevanje sredstev na področju turizma in kmetijstva,
 • opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki