Izpostavljamo

Oddelek za upravljanje infrastrukture

Vodja oddelka: Janez Radoš

Telefon: 01/78-12-102
E-pošta: janez.rados@ivancna-gorica.si

Oddelek pripravlja strokovne podlage, izvaja vzdrževanje investicij in upravljanje infrastrukture, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.

Oddelek za upravljanje infrastrukture:
 • opravlja naloge s področja gospodarskih javnih služb,
 • predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe,
 • opravlja naloge s področja plana in analiz ter naloge, ki so vezane na oblikovanje tarif in cen storitev gospodarskih javnih služb in na razvoj posameznih gospodarskih javnih služb,
 • opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
 • koordinira naloge in sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju; izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike,
 • skrbi za opravila in naloge v zvezi z načrtovanjem razvoja občine,
 • vodi projekte od idejne do zaključne faze na svojem področju,
 • pripravlja investicijsko dokumentacijo,
 • spremlja in sodeluje pri pripravi dokumentacije in izvajanju posegov državnega pomena v občini,
 • pripravlja prijave investicij na javne razpise sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna,
 • upravlja in investicijsko vzdržuje objekte v lasti občine,
 • izvaja postopke opremljanja zemljišč za gradnjo,
 • izvaja sanacijske programe za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah,
 • vodi postopke pri izvajanju projektov v okviru javno- zasebnih partnerstev,
 • izvaja naloge s področja učinkovite rabe energije in energetskega managementa,
 • v okviru svojih pristojnosti pripravlja strokovne podlage za soglasja k organizaciji in razvojnim načrtom javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih javnih služb,
 • gospodari s prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo ter nadzira izvajalce gospodarskih javnih služb,
 • oblikuje in vzdržuje podatkovne baze ter informatiko s področja gospodarskih javnih služb,
 • vodi banko cestnih podatkov,
 • vodi in spremlja koncesije s svojega delovnega področja,
 • vodi upravne postopke s področja cestnega prometa in izvaja strokovno tehnična opravila na področju mirujočega prometa,
 • izdaja potrdila, soglasja, mnenja in druge akte s svojega področja,
 • opravlja vse naloge v zvezi s prometno signalizacijo in prometno opremo,
 • koordinira delo ožjih delov lokalne skupnosti na svojem področju,
 • sodeluje pri opravljanju nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč,
 • vodi zbirke za omrežje in objekte gospodarske javne infrastrukture,
 • opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • izvaja naloge na področju javnih naročil in vsebinsko sodeluje pri pripravah javnih razpisov s svojega delovnega področja,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • skrbi za vzdrževanje javnih površin,
 • vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka,
 • opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki