Izpostavljamo

Odloki in predpisi 2014

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, št. 6/2014)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/2014)
 • Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora (Uradni list RS, št. 17/2014)
 • Sklep o imenovanju enega predstavnika, predlaganega s strani zainteresirane javnosti, v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, št. 20/2014)
 • Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št 25/2014)
 • Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/2014)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/2014)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/2014)
 • Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije in o imenovanju nadomestnega člana (Uradni list RS, št. 26/2014)
 • Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Osnovne šole Stična in o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja (Uradni list RS, št 26/2014)
 • Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica (Uradni lsit RS, št. 26/2014)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 33/2014)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 51/2014)
 • Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 51/2014)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica za volilno leto 2014 (Uradni list RS, št. 51/2014)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/2, 1445/3, k.o. 1825 – Zagradec (Uradni list RS, št. 51/2014)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 520/2 in 520/4, k.o. 1825 – Zagradec (Uradni list RS, št. 51/2014)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 386/2, 387/2, 391/4, 391/5, 394/2, 400/2, k.o. Velike Pece (Uradni list RS, št. 51/2014)
 • Sklep o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin v k.o. 1810 Stična (Uradni list RS, št. 52/2014)
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica« (Uradni list RS, št. 55/2014)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 78/2014)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami (Uradni list RS, št. 89/2014)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki