Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2005


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica


Uradni vestnik št. 1:

 • SKLEP o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2005
 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2005
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintovec G-1 v Višnji Gori
 • PROGRAM PRIPRAVE za lokacijski načrt obrtna cona I6/c Stransko Polje Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnice Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 2:

 • PRAVILNIK o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine
 • VLOGA za vpis otroka v vrtec
 • PRAVILNIK za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2005
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori
 • PROGRAM PRIPRAVE za spremembe Ureditvenega načrta za del območja Center – Krka (severovzhodni del)
 • PROGRAM PRIPRAVE za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta I3 SC Ivančna Gorica - center
 • PROGRAM PRIPRAVE za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za preostali del območja Center – Krka
 • PROGRAM PRIPRAVE za Lokacijski načrt turistično območje v Gabrovčcu – Virje
 • PROGRAM PRIPRAVE za Lokacijski načrt S3/b - Kojina
 • PROGRAM PRIPRAVE za Lokacijski načrt S3/c – Kojina
 • PROGRAM PRIPRAVE za Lokacijski načrt 14-b SC Novi center Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Kriška vas
 • SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vrhe
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet osnovne šole Šentvid pri Stični
 • SKLEP o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Programski svet Kabelskega operaterja EVJ Elektroprom, d.o.o. Kisovec
 • SKLEP o imenovanju predstavnika interesnih skupin lokalne skupnosti v programski svet Kabelskega operaterja EVJ Elektroprom, d.o.o. Kisovec

Uradni vestnik št. 4:

 • ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2004
 • SKLEP o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
 • SKLEP o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta gospodarsko stanovanjske cone Pristava G 12 v Višnji Gori
 • PRAVILNIK o sofinanciranu dejavnosti in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
 • PRAVILNIK o sofinanciranju društev na področju kmetijstva in čebelarstva iz proračun Občine Ivančna Gorica
 • MERILA IN KRITERIJI za delovanje društvenih dejavnosti s področja kmetijstva
 • MERILA IN KRITERIJI za delovanje društvenih dejavnosti s področja čebelarstva v Občini Gorici

Uradni vestnik št. 5:

 • ODLOK o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za PPCI/1-Višnja Gora, PPC I/3-Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko Polje
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za PPC IV.-Dolina Krke
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za PPC 1/2 – Leskovec in II/2 Metnaj
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
 • SKLEP o začetku priprave strategije prostorskega razvoja občine Ivančna Gorica in prostorskega reda občine Ivančna Gorica
 • PRAVILNIK za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
 • PRAVILNIK o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Višnja Gora

Uradni vestnik št. 6:

 • SKLEP o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)
 • SKLEP o ponovni javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori
 • ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu 14/a »Novi center Ivančna Gorica«
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje
 • PRAVILNIK o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o denarni pomoči za novorojence iz proračuna Občine Ivančna Gorica
 • SPEMEMBE IN DOPOLNITVE pravilnika o sofinanciranju društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
 • SKLEP o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno izobraževalnega zavoda Višnja Gora
 • SKLEP o imenovanju pododbora za mladino
 • SKLEP o imenovanju nadomestne članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o razrešitvi predsednice občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica in o imenovanju predsednice in namestnika predsednice občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Polica
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Višnja Gora
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Temenica
 • SKLEP o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 7:

 • SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2006
 • SKLEP o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2006
 • SKLEP o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Ivančna Gorica za leto 2006
 • PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu vrtec Ivančna Gorica
 •  

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori, stran 3847 (Uradni list RS, št. 39/2005)
 • Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, stran 3849 (Uradni list RS, št. 39/2005)
 • Pravilnik za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 4477 (Uradni list RS, št. 44/2005)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori, stran 5167 (Uradni list RS, št. 52/2005)
 • Program priprave za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za preostali del območja Center – Krka, stran 5368 (Uradni list RS, št. 54/2005)
 • Program priprave za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za del območja Center – Krka (severovzhodni del), stran 5369 (Uradni list RS, št. 54/2005)
 • Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 6379 (Uradni list RS, št. 61/2005)
 • Pravilnik o sofinanciranju društev na področju kmetijstva in čebelarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 6381 (Uradni list RS, št. 61/2005)
 • Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G12 v Višnji Gori, stran 7503 (Uradni list RS, št. 70/2005)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje, stran 9569 (Uradni list RS, št 92/2005)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za PPC 1/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj, stran 9580 (Uradni list RS, št 92/2005)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3, stran 9583 (Uradni list RS, št 92/2005)
 • Odlok o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori, stran 9587 (Uradni list RS, št 92/2005)
 • Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Ivančna Gorica in prostorskega reda Občine Ivančna Gorica, stran 9587 (Uradni list RS, št 92/2005)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko Polje, stran 12117 (Uradni list RS, št. 112/2005)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC 1/2 - Leskovec in II/2- Metnaj, stran 12117 (Uradni list RS, št. 112/2005)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3, stran 12118 (Uradni list RS, št. 112/2005)
 • Pravilnik  o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 12118 (Uradni list RS, št. 112/2005)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2006, stran 12538 (Uradni list RS, št. 115/2005)
 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2006, stran 12538 (Uradni list RS, št. 115/2005)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki