Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2004


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica


Uradni vestnik št. 1:

 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje
 • ODLOK o ureditvi zmiske službe
 • SKLEP o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stabnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
 • SKLEP o vrednosti točke za izračun NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2004
 • ODLOK o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
 • PRAVILNIK na načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občina Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
 • SKLEP o umiku pooblastila Javnemu komunalnemu podjetju

Uradni vestnik št. 2:

 • ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2003
 • ODLOK o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2004
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica" (prva faza)
 • SKLEP o imenovanju člana v Upravni odbor Nogometnega kluba Livar Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju člana v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ in Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ
 • SKLEP o imenovanju članice Komisije za sprejem otrok v Javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika ustanovitelja iz Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Knjižnica Grosuplje
 • ODLOK o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Ivančna Gorica za izvedbo volitev poslancev iz RS v Evropski parlament

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališčih, pokopališkem reku in pogrebnih svečanosti v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
 • SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Leskovec

Uradni vestnik št. 4:

 • ODLOK o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
 • DOPOLNITEV PRAVILNIKA o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 5:

 • ODLOK o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Radohova vas
 • SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Zagradec

Uradni vestnik št. 6:

 • ODLOK o spremembi odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Ivančna Gorica za izvedbo volitev poslancev v Državni zbor

Uradni vestnik št. 7:

 • ODLOK o zazidalnem načrtu S 3/a KOJINA
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenihin drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, septembra 2004
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet šole Osnovne šole Stična
 • SKLEP o imenovanju članice Uredniškega odbora občinskega glasila Klasje
 • SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Dedni Dol


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Sklep o ponovni javni razgrnitvi programske zasnove Kojina za zazidalni načrt S3/a Kojina-spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, stran 1353 (Uradni list RS, št. 13/2004)
 • Ponudba za dobavo in montažo vgradne in premične opreme v telovadnici Nove centralne šole OŠ Stična, stran 867 (Uradni list RS, št 16/2004)
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje, stran 8676 (Uradni list RS, št. 71/2004)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, stran 9078 (Uradni list RS, št. 75/2004)
 • Javno naročilo, stran 6032 (Uradni list RS, št. 97/2004)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, sprememba 2004 stran 14971 (Uradni list RS, št. 124/2004)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje, stran 15863 (Uradni list RS, št. 132/2004)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za PPC I/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj, stran 15864 (Uradni list RS, št. 132/2004)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: –  Stični III/1, III/2 in III/3, stran 15867 (Uradni list RS, št. 132/2004)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2005, stran 16783 (Uradni list RS, št. 141/2004)
 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in  zemljišča izven območja opremljanje stavbnega urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2005, stran 16783 (Uradni list RS, št. 141/2004)
 • Sklep o merilih za dodelitev sredstev za zimsko vzdrževanje pločnikov krajevnim skupnostim v Občini Ivančna Gorica za zimo 2004–2005, stran 16783 (Uradni list RS, št. 141/2004)
 • Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 16784 (Uradni list RS, št. 141/2004)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki