Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2003

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica


Uradni vestnik št. 1:

 • SKLEP o imenovanju predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno - pravna vprašanja
 • SKLEP o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o prenehanju mandata članici Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja
 • SKLEP o imenovanju članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predsednika in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti
 • SKLEP o imenovanju predsednika in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
 • SKLEP o imenovanju predsednice in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo
 • SKLEP Občinski svet Občine Ivančna Gorica, dovoljenje uradniku in uredniškem odboru Občinskega glasila Klasje, da nadaljuje z delo do imenovanje novega urednika in uredniškega odbora Občinskega glasila Klasje

Uradni vestnik št. 2:

 • ODLOK o zaključnem proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2002
 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2003
 • SKLEP o podaljšanju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica za leto 2003
 • SKLEP Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, da pooblašča Javno komunalno podjetje Grosuplje, da daje pogoje, soglasja in mnenja zagradnjo določenega objekta na določeni lokaciji
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov Občine Ivančna Gorica v sosvet načelnice Upravne enote Grosuplje
 • SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
 • SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2003
 • ODLOK o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje
 • SKLEP o višini cen programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
 • SKLEP o premoženjski bilanci Občina Ivančna Gorica na dan 31. 12. 2002
 • SKLEP za imenovanje v Upravni odbor Medobčinskega odbora za razvoj malega gospodarstva

Uradni vestnik št. 4:

 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
 • SKLEP o razrešitvi predsednika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica in o imenovanju predsednika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti PPC II/3 - Muljavsko polje

Uradni vestnik št. 5:

 • SKLEP o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta S 3/a Kojina
 • SKLEP o javni razgrnitvi programske zasnove Konjina za zazidalni načrt S 3/a Konjina - spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o javni razgrnitvi ureditvenega načrta za deponijo Suhi most

Uradni vestnik št. 6:

 • SKLEP o razpisu koncesije za izvajanje programov predšolske vzgoje na območju Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica" (prva faza)
 • SKLEP o razrešitvi člana in o imenovanju člana odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
 • SKLEP o odtujitvi nepremičnin v k.o. Dedni Dol
 • SKLEP o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 7:

 • ODLOK o plačilu sorazmernega dela stroškovizgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o višini sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica
 • ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2003
 • PRAVILNIK o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o razglasitvi cerkve sv. Štefan na Sušici za kulturni spomenik lokalnega pomena
 • SKLEP o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica za leto 2004

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica, stran 14816 (Uradni list RS, št. 108/2003)
 • Sklep o višini sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica, stran 17416 (Uradni list RS, št. 127/2003)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2004, stran 19683 (Uradni list RS, št. 133/2003)
 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica, stran 19683 (Uradni list RS, št. 133/2003)
 • Pravilnik o vrstah zahtevanih, manj zahtevanih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, stran 15545 (Uradni list RS, št. 114/2003)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki