Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2000

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica


Uradni vestnik št. 1:

 • ODLOK o zaključnem računu proračuna Občina Ivančna Gorica za leto 1999
 • ODLOK o prostorskih ureditvah pogojih za PPC I/2 - Leskovec in II/2 - Metnaj
 • SKLEP o višini cen programov v javnem VVZ Vrtec Ivančna Gorica
 • SKLEP o razpustitvi Sveta Krajevne skupnosti Stična
 • SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Vrhe
 • SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Stična
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Veliko Globoko

Uradni vestnik št. 2:

 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2000
 • ODLOK o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Jurija na Selih pri Višnji Gori za kulturni spomenik
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zagradec
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2000
 • SKLEP o razrešitvi člana o imenovanju člana odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti
 • SKLEP o imenovanju dveh namestnikov poveljnika Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Hudo
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra k.o. Zagradec

Uradni vestnik št. 4:

 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica
 • ODLOK o spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični (II/1, III/2, III/3)
 • SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas

Uradni vestnik št. 5:

 • SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Ivančna Gorica za izvedbo rednih volitev poslancev v DZ RS - 2000

Uradni vestnik št. 6:

 • ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2000
 • SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje
 • ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. - Dolina Krke
 • SKLEP o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in višini prispevka za števnino
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet osnovne šole Stična
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet osnovne šole Šentvid pri Stični
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov Občine Ivančna Gorica v Svetu Centra za zdravljanje bolezni otrok Šentvid pri Stični
 • SKLEP o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet zavoda Srednja šola Josipa Jurčiča
 • SKLEP o imenovanju člana Nadzornega Sveta Javnega komunalnega podjetja Grosuplje
 • SKLEP o imenovanju Komisije za spremljanje in razreševanje Romske problematike v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra k.o. Veliko Globoko
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dedni Dol
 • SKLEP o brezplačnem prenosu lastništva zemljišča, parc. št. 715, vl. št. 5. k.o. Dobrava
 • SKLEP o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje asfaltiranja krajevne ceste v Hrastovem Dolu ter lokalni cest Rdeči Kal - Male Pece in Rdeči Kal - Sad


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Popravek sklepa o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izvenobmočja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica, stran 1850 (Uradni list RS, št. 13/2000)
 • Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Ivančna Gorica za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije - 2000, stran 9507 (Uradni list RS, št. 77/2000)
 • Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje asfaltiranja krajevne ceste v vasi Hrastov Dol ter lokalnih cest Rdeči Kal - Male Pece in Rdeči Kal - Sad, stran 13186 (Uradni list RS, št. 122/2000)
 • Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo posebnega samoprispevka za financiranje asfaltiranja krajevne ceste v Hrastovem Dolu ter lokalnih cest Rdeči Kal - Male Pece in Rdeči Kal - Sad, stran 13187 (Uradni list RS, št. 122/2000)
 • Sklep o imenovanju v upravni in nadzorni odbor medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, stran 13667 (Uradni list RS, št. 123/2000)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivanča Gorica za leto 2001, stran 14328 (Uradni list RS, št. 125/2000)
 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica, stran 14329 (Uradni list RS, št. 125/2000)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki