Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 1999

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica


Uradni vestnik št. 1:

 • SKLEP o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predsednika upravnega odbora Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno - pravna vprašanja
 • SKLEP o imenovanju predsednice in članov Nadzonega odbora Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju poveljnika in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti
 • SKLEP o imenovanju predstavnika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
 • SKLEP o imenovanju predstavnika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo
 • SKLEP JKP Grosuplje o odpoklicu in imenovanju člana NS JKP
 • SKLEP o imenovanju člana Skupščine Javnega komunalnega podjetja Grosuplje
 • SKLEP o zagotovitvi zdrave pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica
 • PROGRAM PRIPRAVE prostorskih ureditvenih pogojev za plansko cono Šentvid pri Stični
 • ODLOK o ureditvenem načrtu I3 SC Ivančna Gorica - center
 • ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskihaktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o višini cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1999
 • SKLEP o premoženjski bilanci Občine Ivančna Gorica na dan 31. 12. 1998
 • SKLEP o načinu financiranja političnih strank v Občini Ivančna Gorica
 • ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 1998
 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE pravilnika in dopolnitve pravilnikao sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica
 • PRAVILNIK o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 2:

 • STATUT OBČINE IVANČNA GORICA

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 1999
 • ODLOK o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju članice Komisije za sprejem otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica
 • PRAVILNIK za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o prijavi na natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v RS (izgradnja vodovoda Planina - Osredek)
 • SKLEP o prijavi na natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v RS (modernizacije LC Ambrus - Brezovi Dol LC Korinj - Ravne L 2914, LC Zagradec - Valična vas L 2949

Uradni vestnik št. 4:

 • JAVNI RAZPIS za agromeloracijska dela, čiščenje in založno gnojenje kmetijskih zemljišč na območju Občine Ivančna Gorica za leto 1999
 • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje priprav in urejanje gozdnih vlak
 • SKLEP o imenovanju podžupanje Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o razrešitvi člana in o imenovanju članice Sveta Občine Ivančna gorica za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 • PRAVILNIK o višini in načinu določanja plač oziromma dela plač funkcionarjev Občine Ivančna Gorica, nagradah in sejninah predstavnikov in članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Ivančna Gorica ter o povračilnih stroškov
 • ODLOK o spremembi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 5:

 • POSLOVNIK Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o prijateljstvu med Občino Ivančna Gorica in Občino Hirschaid - Nemčija
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podbukovje

Uradni vestnik št. 6:

 • ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica
 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje in dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
 • SKLEP o brezplačnem prenosu lastništva zemljišča, par. št. 7/9, vl. št. 394 v k.o. Zagradec
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podbukovje
 • ODLOČBA o ustanovitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični
 • SKLEP o razrešitvi člana in o imenovanju člana Sveta Občine Ivančna Gorica za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov občine v sosvet načelnice Upravne enote Grosuplje
 • SKLEP  o imenovanju Komisije za počitniške objekte v lasti Občine Ivančna Goric
 • SKLEP o imenovanju projektnega sveta CRPOV (celostno urejanje podeželja kategorizacije kmetijskih zemljišč 
 • POSLOVNIK nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 7:

 • ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1999
 • ODREDBA o razporeditvi delovnega časa v Županstvu Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za kater ni potrebno lokacijsko dovoljenje
 • ODLOK o dopolnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 -2000 za območje Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
 • SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Stična
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
 • ODLOČBA o opustitivi pokopališča v Šentvidu pri Stični
 • PROGRAM PRIPRAVE zazidalnega načrta 14/a "Novi center Ivančna Gorica" - prva faza

Uradni vestnik št. 8:

 • SKLEP o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
 • SKLEP o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2000
 • ODLOK o razveljavitvi Odloka o davku od premoženja v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2000
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Poročilo Krajevne volilne komisije KS Krka o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Krka, stran 4496 (Uradni list RS, št. 38/1999)
 • Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje obnove po potresu poškodovanih podružničnih cerkva v Dobu in Rdečem Kalu, stran 16498 (Uradni list RS, št. 107/1999)
 • Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo posebnega samoprispevka za financiranje obnove po potresu poškodovanih podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu dne 12. 12. 1999, stran 16499 (Uradni list RS, št. 107/1999)
 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica, stran 16608 (Uradni list RS, št. 109/1999)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2000, stran 16609 (Uradni list RS, št. 109/1999)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki