Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 1998

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica


Uradni vestnik št. 1:

 • SKLEP o brezplačnem prenosu lastništva zemljišča, par. št. 48/2 k.o. Krka na Gasilsko društvo Krka
 • ODLOK o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini
 • SKLEP o razrešitvi Avguština Erjavca v Komisiji ustanovtelja za razdružitev premoženja med ZD Ljubljana, Grosuplje, Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Uradni vestnik št. 2:

 • ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 1997
 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1998

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorice za leto 1998
 • SKLEP o imenovanju sekretarke Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • SKLEP o ugotovitivi ljudskega premoženja (Krka)
 • SKLEP o podelitvi koncesije zaopravljanje zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije

Uradni vestnik št. 4:

 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
 • PROGRAM PRIPRAVE sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje in dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o oblikovanju volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o razrešitvi Franca Godeše
 • UGOTOVITEV o prehodu mandata člana Občinskega sveta in naslednjega kandidata
 • SKLEP o imenovanju člana komisije Občinskega sveta na naslednjega kandidata
 • SKLEP o imenovanju člana komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutatrno - pravna vprašanja
 • SKLEP o imenovanju predsednika odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti
 • ODLOK o izvolitvi predstavnika občine v sosvet načelnika Upravne enote Grosuplje
 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o razrešitvi predsednika Občinske volilne komisije - Jurija Kosa, Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o razširitvi namestnika predsednika - Milan Viršek, Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet območne enote Novo mesto zavoda za gozdove Slovenije
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Uradni vestnik št. 5:

 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o usklajevanju prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o javnem redu in miru v Občini Ivančna Gorica
 • ODLOK o izvolitvi predstavnika občine v sosvet načelnika Upravne enote Grosuplje
 • ODLOK o razrešitvi sekretarja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Uradni vestnik št. 6:

 • ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1998
 • ODLOK  o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
 • ODLOK o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
 • ODLOK o ureditvenem načrtu Komunalna deponija - Špaja dolina
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občina Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi statusazemljišča v splošni rabi
 • SKLEP o imenovanju sekretarke Občinskega sveta (Tea Mazaj) Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o razrešitvi predsedniak Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Grosuplje
 • SKLEP o imenovanju predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 7:

 • POROČILO o izvidu volitev v Občinski svet Občine Ivančna Gorica
 • POROČILO o izvidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica
 • POROČILO o izvidu volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica
 • IZVEDBA predhodnega zakonodajnega referenduma o financiranju izgradnje termoelektrarne Trbovlje 3
 • SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za izvedbo predhodnega zakonodajnega referenduma o financiranju izgradnje termoelektrarne Trbovlje 3, ki bo dne 10. 1. 1999
 • SPREMEMBE in dopolnitve statuta Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1999
 • SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • SKLEP o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občina Ivančna Gorica

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Odlok o razveljavitvi odloka Skupščine Občine Grosuplje o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin, stran 36 (Uradni list RS, št. 1/1998)
 • Sklep o višini cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica in nadomestilu za uporabo prostorov, stran 36 (Uradni list RS, št. 1/1998)
 • Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Muljava, stran 1197 (Uradni list RS, št. 18/1998)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 do 2000, za območje Občine Ivančna Gorica, stran 1707 (Uradni list RS, št. 27/1998)
 • Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje KS Muljava, stran 2579 (Uradni list RS, št. 35/1998)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabostavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Goricaza leto 1999, stran 8661 (Uradni list RS, št. 90/1998)
 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica, stran 8661 (Uradni list RS, št. 90/1998)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki