Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 1997


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica

 
 Uradni vestnik št. 1:
 • ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Goricaza leto 1996
 • SKLEP o višini cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica in nadomestilu za uporabo prostorov
 • SPREMEMBO ODLOKA o davku od premoženja v Občini Ivančna Gorica
 • POPRAVEK v sklepu vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 1997
 • JAVNI RAZPIS za izbiro dobaviteljev na nabavo pisarniškega materiala v letu 1997
 • JAVNI RAZPIS za izbiro izvajalca popisa vikendov in objektov za rekreacijo na območju Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 2:

 • JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj in nagrad Občine Ivančna Goorica v letu 1997
 • SKLEP  o razrešitvi člana Poldeta Novljana in Cveta Zupančiča
 • SKLEP o imenovanju sekretarke Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 1996
 • ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
 • ODLOK  o preimenovanju naselij Breg pri Velikem Gabru, Male Dole pri Šentjurju in Velike dole pri Šentjurju
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1997
 • SKLEP o spremembi sklepa o višina cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica in nadomestilu za uporabo postopkov
 • SKLEP o imenovanju Franca Godeša kot predstavnika pri delitvi premoženja med ZD Ljubljano in Grosuplje
 • RAZPIS za agromelioracijska dela na območju Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 4:

 • PRAVILNIK o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Ivančna Gorica
 • ODLOK o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Medobčinski odbor za vodovodni sistem Globočec
 • PRAVILNIK o sprejemu otrok v VVZ Vrtec Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 5:

 • ODLOK o pomoćnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
 • JAVNI RAZPIS za dodelitev posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
 • ODLOK o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v svet javnega zavoda Centra za socialno delo Grosuplje
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • ODLOK o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • ODLOK o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • ODLOK o krajevni turistični taksi v Občini Ivančna Gorica
 • PROGRAM PRIPRAVE spremembv in dopolnitev prostorskih sestavin sprememb dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 do 2000 za območje Občine Ivančna Gorica za medobčinsko komunalno deponijo odpadkov
 • SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litije, vseh za obdobje 1986 do 2000, za območje Občine Ivančna Gorica, za celovito revizijo prostorskih planskih aktov za območje celotne Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 6:

 • SKLEP o imenovanju Komisije ustanovitelja za razdelitev premoženja med zdravstvenimi domovi Ljubljana, Grosuplje in Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Grosuplje
 • SKLEP o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora
 • SKLEP o imenovanju upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč Občine Ivančna Gorica
 • PRAVILA za izvolitev predstavnikov v Občini Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
 • SKLEP o izhodiščniceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
 • SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 1998
 • SKLEP o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje

Uradni vestnik št. 7:

 • ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1997
 • ODLOK o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1998
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • SKLEP o imenovanju Komisije za preštevilčenje in uvedbo uličnega sistema v Krajevni skupnosti Stična
 • SKLEP o imenovanju članov v Svet območne izpostave Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulture dejavnosti
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
 • SKLEP o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Sklep o izločitvi poizvedovalnega referenduma za izločitev Radanje vasi iz Krajevne skupnosti Sobrače, stran 5614 (Uradni list RS, 71/1997)
 • Sklep o razpisu Radanje vasi iz Krajevne skupnosti Sobrače in priključitvi Radanje vasi h Krajevni skupnosti Temenica, stran 5614 (Uradni list RS, 71/1997)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki