Izpostavljamo

Videoposnetek 29. seje Občinskega sveta


1. Potrditev zapisnika 28. redne seje, ki je bila dne 27. 8. 2013 in realizacije sklepov 28. seje (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad);

3. Informacija o realizaciji proračuna za I. polletje leta 2013 (poročevalka: Tatjana Božič);

4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
 
5. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a Novi center Ivančna Gorica (poročevalca: predstavnik podjetja Acer d.o.o., Novo mesto in Marjeta Špendal);
 
6. Predlog odloka o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (poročevalci: Tomaž Smole, Mojca Globokar Anžlovar, Miha Genorio);

7. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj-Laze, Podsmreka in Trnovica« (poročevalci: Blaž Malenšek, Espri d.o.o., Rajko Peterlin, Janez Radoš);

8. Soglasje Občinskega sveta k tarifnemu sistemu in višini tarifnih postavk za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC« (poročevalec: Zoran Gračner, predstavnik podjetja Petrol, Tomaž Smole);

9. Soglasje Občinskega sveta k sklenitvi aneksa k pogodbi za izgradnjo poslovilne stavbe Muljava in zunanje ureditve s prezentacijo Vile Rustice (poročevalec: Simon Kastelic);

10. Predlog odloka o enkratnih denarnih socialnih pomočeh iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);

11. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja:
- Popravek sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Glasbene šole Grosuplje
- Sprememba višine sejnin od vključno septembra 2013 dalje
(poročevalec: Milan Jevnikar, predsednik)

11.1. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v občinskem svetu (poročevalec: Milan Jevnikar, predsednik);

12. 1. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 16/6, 16/7, 16/12, 16/14, 16/16, 32/4, 32/6,
32/7, 33/2, k.o. 1815 – Draga (poročevalka: Danijela Pirman);

12. 2. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 761/0, k.o. 1807 –
Temenica, (poročevalka: Danijela Pirman);

12.3. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc.št. 1587/14, 1587/15 in 1587/16, vse k.o. 1810 Stična in sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc.št. 610/2, 611/4 in 614/2, k.o. 1810 Stična (poročevalka: Danijela Pirman);

12.4. Sklep o popravku dopolnjenega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2013 in 2014 (poročevalka: Danijela Pirman);

13. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki