Izpostavljamo

Iz 13. redne seje občinskega sveta

Ivančna Gorica, 13.04.2016


V sejni sobi Občine Ivančna Gorica je dne 11. 4. 2016 potekala 13. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu je bilo petnajst točk.
Župan Dušan Strnad je v informaciji župana o aktualnih dogajanjih v Občini Ivančna Gorica med drugim svetnike seznanil z željo, da še izboljšamo odnos do okolja in da bo letošnja čistilna akcija zadnja, ter v bodoče ne bo več potrebno čistiti za neozaveščenimi posamezniki. V ta namen je pripravljena celostna grafična podoba in slogan »Za nami je čisto«, ki ju bomo uporabili za promocijo čistilne akcije in ob nadaljnjih priložnostih skozi vse leto. Podžupan Tomaž Smole je nato predstavil celostno grafično podobo za različne aplikacije. V nadaljevanju je svetnike seznanil še z potekom gradnje kanalizacije v Višnji Gori, gradnjo tretje faze prometne ureditve v Šentvidu pri Stični, glede stavbne pravice za Lekarno v Ivančni Gorici, o sestanku županovega podjetniškega kolegija, o sestanku s podjetniki glede oglaševanju v občini in glede partnerstva Osnovne šole Šentvid pri Stični z Osnovno šolo v Hirschaidu. Povedal je še, da so vse ostale aktualnosti objavljene na spletni strani občine, ki je izredno dobro obiskana.
Osrednja točka dnevnega reda je bil Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015. Iz njega je razvidno, da je Občina Ivančna Gorica v letu 2015 poslovala gospodarno in učinkovito, opravila 90 % vseh zastavljenih nalog, prihranila 1.650.000 € in ni se ji bilo potrebno zadolževati.
Seznanili so se tudi s predlogom ureditve oglaševanja in turistično obvestilne signalizacije v naselju Ivančna Gorica. Občina Ivančna Gorica, še posebej pa naselje Ivančna Gorica, je preplavljeno s stihijsko postavljenimi objekti za obveščanje in oglaševanje. Ne le zaradi vizualnega onesnaženja temveč tudi zaradi varnosti v prometu, je potrebno urediti to področje. Pravila postavitve, ki obsegajo dovoljenje lokacije, odmike od vozišča, oddaljenost od križišč…, so zajeta v več zakonih, pravilnikih, odlokih in jih je potrebno upoštevati pri izdelavi elaboratov tako za turistično obvestilno signalizacijo kot tudi za objekte za oglaševanje. Na podlagi elaborata se pridobi soglasje upravljavca ceste (DARS, DRSI, občina) za postavitev.
Svetniki so sprejeli Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«. Razvojni center bo kot skupni organ teh treh občin skrbel za spremljanje razpisov s področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanje prostora ter varovanja okolja, pripravljal oziroma identificiral projekte, pripravljal projekte za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov, pripravljal in spremljal projekte za potrebe javnih služb, prostorskega načrtovanja in varstva okolja in pripravljal splošne akte s tega področja.
Sprejeli so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona Piskovka, seznanili z dopolnjenim osnutkom Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SD OPN1 in s Hidrološko hidravlično študijo za naselje Višnja Gora.
Svetniki so sprejeli Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2016 in Posamični program prodaje 19,2186 % kapitalskega deleža Občine Ivančna Gorica v družbi Veterina Dobro-Grosuplje.
Seznanili so s Poročilom o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica v letu 2015 in Poročilom o delu Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični za leto 2015.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja so svetniki sprejeli pozitivno mnenje k imenovanju Branke Kovaček, za ravnateljico Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki